اعاده حیثیت از سرلشگر قرنی


مجله خواندنیها؛ ۲ خرداد ۱۳۴۰:

«به‌دنبال توقیف تیمساران خاطی که به اتهام تجاوز به حقوق ملی در امر انتخابات و همچنین فساد و رشوه‌خواری، در حکومت جدید تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، به‌طوری که شایع است دولت درصدد است که از مقامات مربوطه تقاضا نماید تا جهت سرلشگر ولی‌الله[=محمد ولی] قرنی معاون اسبق ستاد ارتش که در دادگاه محرمانه نظامی در سال ۱۳۳۶ محکوم گردیده*، اعاده حیثیت به عمل آید. توضیح اینکه روی شایعات منتشره در پاره‌ای از جراید خارجی در سه سال قبل در خصوص امکان تغییر ناگهانی حکومت در ایران، سرلشگر مزبور با عده‌ای دیگر از جمله دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی فعلی، در تهران بازداشت گردیدند و در پیرو آن آقای دکتر [علی] امینی نیز که در آن هنگام سفیرکبیر ایران در آمریکا بوده است، به تهران احضار شد. در این میان فقط سرلشگر قرنی در دادگاه نظامی به سه‌سال زندان محکوم گردید، که در سال گذشته پس از پایان مدت[محکومیت] از زندان خارج شد. به‌طوری که گفته می‌شود در واردکردن اتهامات واهی و محکومیت سرلشگر قرنی که از افسران خوشنام ارتش است، چند تن از اُمرای ارتشی که از ادامه فساد در دستگاه حکومت‌های گذشته برخوردار بوده‌اند و برخی از تیمساران زندانی فعلی نیز در زمره آنها می‌باشند، دخالت تام داشته‌اند...»

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

* سرلشگر قرنی اولین‌‌بار در ماجرای کودتای نافرجام علیه شاه در اسفند ۱۳۳۶ بازداشت و به سه‌سال زندان محکوم شد که پس از بخشودگی چهارماه از دوران محکومیتش، در آذرماه ۱۳۳۹ از زندان آزاد گردید. قرنی بار دوم در دی‌ماه ۱۳۴۲ به علت نزدیکی به روحانیون و چهره‌های سیاسی مخالف رژیم شاه، بازداشت و به سه‌سال زندان محکوم که پس از طی دوران محکومیت خود، در آذرماه ۱۳۴۵ از زندان آزاد شد.


اعاده حیثیت از سرلشگر قرنیمجله خواندنیها؛ ۲ خرداد ۱۳۴۰