بازداشت سرلشگر قرنی در سال ۱۳۴۲


تاریخ سند: ۵ دیماه ۱۳۴۲

سرّی

از شعبه (۷) بازپرسی دادستانی ارتش

تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

درباره غیر نظامی محمد ولی فرزند میرزا آقاخان شهرت قرنی به اتهام اقدام بر علیه امنیت مملکت و توطئه به منظور بهم زدن اساس حکومت در تاریخ ۴۲/۱۰/۵ قرار بازداشت موقت صادر گردیده است*. با تقدیم عین پرونده مقرر فرمایند قرار صادره را به رؤیت متهم رسانیده و پرونده را پس از تکمیل اعاده دهند.

رئیس شعبه (۷) بازپرسی دادستانی ارتش؛ سرهنگ ستاد بهزادی

* توضیح: سرلشگر قرنی پیش از این در ماجرای یک کودتای نافرجام بر علیه شاه در اسفند ۱۳۳۶ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شده بود که پس از بخشودگی چهارماه از دوران محکومیتش در آذرماه ۱۳۳۹ از زندان آزاد گردید. این بار نیز پس از بازداشت به سه سال زندان محکوم و پس از طی دوران محکومیت خود در آذرماه ۱۳۴۵ از زندان آزاد شد.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
بازداشت سرلشگر قرنی در سال ۱۳۴۲