اکسپرس: امام خمینی، مردی که غرب را به لرزه درآورد


L`HOMME QUI FAIT TREMBLER L`OCCIDENT

مردی که غرب را به لرزه درآورد


توضیح تصاویر:

تصویر شماره 1: تصویر جلد نشریه فرانسوی «اکسپرس»؛ ژانویه 1979

تصویر شماره 2: خبرنگار نشریه اکسپرس با نشان دادن جلد این نشریه، درخواست مصاحبه مجدد با امام خمینی دارد

تصویر شماره 3: شهید حسام عراقی (فرزند شهید حاج مهدی عراقی) در کنار تصویر امام خمینی(جلد نشریه اکسپرس) در نوفل لوشاتو

تصویر شماره 4: دفتر هواپیمایی ملی ایران در پاریس

تصویر شماره 5: حضور خبرنگاران و علاقمندان در فرودگاه شارل دوگل پاریس برای بدرقه امام خمینی
 


اکسپرس: امام خمینی، مردی که غرب را به لرزه درآورد