نشریه اکسپرس: مردی که غرب را به لرزه درآورد


نشریه اکسپرس: مردی که غرب را به لرزه درآورد
L`HOMME QUI FAIT TREMBLER L`OCCIDENT

مردی که غرب را به لرزه درآوردتوضیح تصاویر:

تصویر شماره 1: تصویر جلد نشریه فرانسوی «اکسپرس»؛ ژانویه 1979

تصویر شماره 2: خبرنگار نشریه اکسپرس با نشان دادن جلد این نشریه، درخواست مصاحبه مجدد با امام خمینی دارد

تصویر شماره 3: شهید حسام عراقی (فرزند شهید حاج مهدی عراقی) در کنار تصویر امام خمینی(جلد نشریه اکسپرس) در نوفل لوشاتو

تصویر شماره 4: دفتر هواپیمایی ملی ایران در پاریس

تصویر شماره 5: حضور خبرنگاران و علاقمندان در فرودگاه شارل دوگل پاریس برای بدرقه امام خمینی


تظاهرات مردم تهران در خیابان انقلاب

تظاهرات مردم تهران در خیابان انقلاب

تظاهرات مردم تهران در خیابان انقلاب

تظاهرات مردم تهران در خیابان انقلاب