پشتیبانی دولت انگلیس از رژیم شاه


پشتیبانی دولت انگلیس از رژیم شاه
روزنامه اطلاعات؛ 1 آبان 1357انگلیسی‌ها باز هم به سراغ حربه «خطر کمونیسم» رفته‌انددیوید اوئن، وزیر خارجه انگلیس:

سقوط رژیم ایران در حکم شکستی برای حقوق بشر است، نه پیروزی آن

اگر رژیم ایران سقوط کند ابتدا یک دولت دست راستی در ایران روی کار خواهد آمد که خیلی زود جای خود را به یک رژیم دست چپی خواهد داد که در واقع کمونیست و طرفدار شوروی خواهد بود

آیا می‌توان از دولت ایران خواست به خاطر منافع جهان[!] بهای نفت را افزایش ندهد، ولی وقتی آن دولت مورد حمله قرار گیرد خود را کنار کشید