حزب توده و مسأله تجدید روابط سیاسی ایران و انگلستان پس از کودتای 28 مرداد 1332

خنجری که حزب توده از پشت بر نهضت ملی نفت زد!


اشاره:

آمریکا و انگلیس از سالها قبل از کودتای 28 مرداد 1332 بر سر غارت منابع طبیعی ایران، خصوصا نفت، با هم رقابت داشتند. اما در کنار این رقابت همکاری نزدیکی نیز با یکدیگر داشتند. از اینرو پس از کودتای 28 مرداد، و با اینکه دولت زاهدی تحت تسلط کامل دولت آمریکا قرار داشت، آمریکایی‌ها با اصرار و فشار، زاهدی را مجبور ساختند تا راه را برای تجدید روابط سیاسی بین ایران و انگلستان که در دوران دولت دکتر مصدق و اوج مبارزات ملت ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت قطع گردیده بود، هموار کند. سرانجام، به رغم مخالفت افکار عمومی و در رأس آن آیت الله کاشانی، و پس از زمینه‌چینی‌ها و عوام‌فریبی‌های گوناگون، روابط سیاسی ایران و انگلستان در 14 آذرماه 1332 دوباره از سرگرفته شد.

***

روزنامه پرچم خاورمیانه؛ 16 آذر [1332]

حزب توده با تجدید رابطه انگلستان مخالفت نخواهد کرد

«در حوزه‌های تعلیماتی حزب توده موضوع تجدید روابط سیاسی با انگلستان مورد بحث قرار گرفته و گفته شده است ارتباط سیاسی مجدد دولت ایران با انگلستان سبب خواهد شد که از نفوذ سیاسی امریکا در ایران کاسته شود[!] و علاوه بر این چون مقامات سیاسی انگلستان از نظر بین‌المللی بیشتر جانب سیاست شوروی را می‌گیرند، روی این اصل نباید با تجدید روابط سیاسی[با انگلستان] نظر مخالف نشان دهیم و این دستور صریح کمیته مرکزی حزب توده که علناً از سیاست انگلستان جانبداری کرده، سبب شده است که عده زیادی از جوانان اغفال شده حزب توده بنام اعتراض از عضویت حزب توده کناره‌گیری نمایند.»

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید: 

https://psri.ir/?id=j0uristc


خنجری که حزب توده از پشت بر نهضت ملی نفت زد!روزنامه پرچم خاورمیانه؛ 16 آذر 1332