اثرات فرمان امام خمینی به افسران و سربازان ارتش برای ترک محل خدمت


اثرات فرمان امام خمینی به افسران و سربازان ارتش برای ترک محل خدمت
خیلی محرمانه

تاریخ وقوع: 22/9/57

موضوع: اثر تحریکات سوء خمینی در روحیه مشمولین وظیفه

یک نفر از لیسانسیه آماده به خدمت از اصفهان به نمایندگی از سایر دوستان خود، از دکتر سید محمد حسینی بهشتی واعظ مقیم تهران راجع به اعلامیه خمینی در مورد تحریک سربازان به ترک خدمت با وی مشورت و گفت ما را برای خدمت نظام احضار کرده‌اند، بنابر این می‌خواستیم ببینیم این دستور شامل حال افرادی که بعد از شش ماه در نظام جهت خدمت در رشته‌های مختلف سپاهی‌گری از قبیل سپاهی بهداشت و غیره اعزام می‌شوند نیز می‌گردد یا خیر؛ او گفت من از آقا سؤال می‌کنم و نتیجه را می‌گویم. آنگاه با فردی که مسئول تماس با پاریس است این موضوع را در میان گذاشت؛ مخاطبش پاسخ داد قبلاً هم این سؤال شده، اطرافیان خمینی در پاریس با وی مشورت کرده‌اند، او گفته است این دستور جنبه عمومیت دارد.

نظریه یکشنبه: گرچه از نظر جلوگیری از خطرات ترور و جاسوسی در ارتش توسط این قبیل مشمولین که دارای افکار قشری[!] هستند، بهتر است اصلاً اینها به جامعه ارتشی وارد نشوند. لکن چنانچه این کار اثرات سوئی دربر داشته باشد، برای جلوگیری از گسترش این تز در افکار سایر مشمولین و یا افراد وظیفه در صورت تصویب اصلح است با طرح حساب شده آن عده از مقامات مملکتی که با آیات مقیم ایران اعم از شیعه و سنی تماس دارند، اثرات زیان‌بخش این فتوا را از نظر خطر حمله دشمنان خارجی به ایران به آنان گوشزد نموده و از نامبردگان بخواهند به نحوی در این فتواعلام نظر کنند، تا بتوان با اجرای ضد طرح، طرح مخالفین را خنثی کرد.

نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌شود.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.