برقراری «حکومت اسلامی»، خواست عموم ملت ایران


برقراری «حکومت اسلامی»، خواست عموم ملت ایران
مردم مذهبی ایران با آگاهی و بینش سیاسی عمیقی که بر اثر تجارب طولانی مبارزات سیاسی و اجتماعی و آگاهی‌بخشی نهادهای مذهبی و مدنی پیدا کرده بودند، امام خمینی را که علیه مفاسد نظام پهلوی بپاخاسته بود به عنوان رهبر دینی و سیاسی خود پذیرفتند. از طرفی کارکرد منفی احزاب و سازمانهای ملی و غیر مذهبی در عرصه سیاسی نیز در هدفمند شدن مبارزات به سمت و سوی اجرای آرمانهای اصیل اسلامی تأثیر بسزایی داشت. بدین ترتیب طیف وسیعی از مردم، قرائت امام خمینی برای تشکیل حکومت اسلامی را پذیرفتند و به عنوان حکومتی مطلوب، جایگزین نظام سلطنتی و پادشاهی کردند.(به نقل از پرتال امام خمینی)