مظفر الدین شاه در لندن


این عکس مربوط به سفر مظفرالدین شاه قاجار به لندن است. مظفرالدین شاه پس از رسیدن به سلطنت در ۴۵ سالگی،سه باربه کشورهای اروپایی سفر کرده بود. ظاهراً هدف این سفرها آشنایی با سران دولت‌های خارجی و نیز معالجه درد مفاصل و نقرس عنوان شده است. در سفر دوم که در فروردین ماه ۱۲۸۲ (برابر با ۱۳۲۰ قمری) آغاز و بمدت ۶ ماه طول کشیده از اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و انگلستان بازدید کرد.

مظفر الدین شاه برای تامین مخارج این سفر ده میلیون روبل از روسیه وام گرفت که بجای بازپرداخت آن امتیاز های جدیدی به روسیه تزاری در شمال ایران اعطا کرد.


مظفر الدین شاه در لندن