کیسینجر: آمریکا متحدی مؤمن‌تر از شاه نداشت


«پورت چستر(نیویورک)-آسوشیتدپرس- هنری کیسینجر وزیر پیشین خارجه آمریکا گفت که آمریکا به سهم خود مسئول اِعمال فشارهایی است که موجب شد شاه از ایران برود. وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت آمریکا علیرغم این واقعیت که هرگز متحدی مؤمن‌تر از شاه نداشته است، او را نادیده گرفت...».(روزنامه اطلاعات؛ ۸ بهمن ۱۳۵۷)


کیسینجر: آمریکا متحدی مؤمن‌تر از شاه نداشتروزنامه اطلاعات؛ ۸ بهمن ۱۳۵۷