کسب سریع ترین میزان رشد توسعه یافتگی در چهلمین سال انقلاب اسلامی


گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)
5371 بازدید
ایران انقلاب اسلامی سازمان ملل توسعه

کسب سریع ترین میزان رشد توسعه یافتگی در چهلمین سال انقلاب اسلامی

 کسب افتخار بین‎المللی در 40 سالگی انقلاب اسلامی

صعود ۵۰ رتبه‎ای ایران به بام دنیا

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، عنوان سریع ترین رشد شاخص توسعه انسانی را بین تمام کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.

بر اساس گزارش دفتر توسعه انسانی سازمان ملل که یکی از مهم ترین و معتبرترین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان را تهیه می کند؛ ایران در چهلمین سال انقلاب، سریع‎ترین رشد توسعه یافتگی جهان را به خود اختصاص داده است.

این گزارش هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد موسوم به (UNDP) منتشر می‌شود. در محاسبات این دفتر شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد صفر تا یک محاسبه می گردد. هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر در آن کشور دارد. در واقع تمامی شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است و به‌ عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌‌رود که البته تمامی دولتها و سازمان های علمی و تحقیقاتی از این شاخص به‌عنوان معیار اصلی مقایسه کشورها با یکدیگر استفاده می‌کنند.

بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2018 که اوایل سال 2019 منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.798 از یک رسید که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.361 درجه افزایش نشان می‌دهد.

همچنین براساس گزارش این دفتر ، جمهوری اسلامی ایران ، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص توسعه انسانی خیلی بالا ارزیابی شده است. ایران در بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آنها محاسبه شده است ،  طی 4 دهه بالاترین رشد را در مقایسه با سایر کشورها در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین و ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

بر اساس گزارش سازمان ملل، رتبه جهانی جمهوری اسلامی ایران هم در این 4 دهه 50 رده صعود داشته و از جایگاه 110 در سال 1979 به جایگاه 60 در سال گذشته ارتقا یافته است.

محاســبات ریاضــی شــاخص های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری ماننــد عمــر طولانــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص آمــوزش و تحصیــلات و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه در داخــل شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت. مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می دهنــد کــه عــدد شــاخص توســعه انســانی نامیــده می شــود. ایــن شــاخص ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف جهــان بــه کار گرفتــه شــده اســت. امیــد بــه زندگــی، بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد.

بنــا بــه گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال های 58  ایــن میانگیــن 1395 یعنــی درســت ســال اول تشــکیل جمهــوری اســلامی تــا ســال روی هــم رفتــه رتبــه اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود اختصــاص درصــد بوده 0.73 تــا 0.69 داده اســت. میانگیــن رشــد شــاخص انســانی در جهــان بیــن درصــد 1.6 اســت، یعنی رشــد ایــران از دو برابــر متوســط جهانــی هــم بیشــتر بــوده است.


خبرگزاری تسنیم