سرنوشتی که به سر ایران آمد

گزارش مطبوعاتی سفارت ایران در انکارا


روزنامه اقدام چاپ استانبول در مورخه 27 اوت 1941 در مقاله ای تحت عنوان بدبختی که بسر ایران آمد، مدعی شده است: سبب حقیقی حرکات لشگری که بر ضد ایران شروع گردیده است عبارت از یک مسئله سوق الجیشی میباش دو خود انگیسها و شورویها هم اعتراف می کنند برای دفاع از قفقاز و هندوستان از فشار آلمان بایستی یک جبهه انگلیس و شوروی تشکیل داده شود. علاوه از این برای عبور دادن آذوقه و لوازم جنگ آمریکا و انگلیس به روسیه یک راه امین و نزدیک لازم بود و .....


اسناد دربار شاهنشاهی - موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
سرنوشتی که به سر ایران آمد