تظاهرات دوران انقلاب در شهرهای مختلف ایران


تظاهرات دوران انقلاب در شهرهای مختلف ایران
مردم ایران در سرتاسر کشور، هماهنگ و منسجم و گوش به فرمان امام خمینی، در مسیر انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند