خواندن اشعار انقلابی ممنوع!


تاریخ سند: ۲۰ بهمن ۱۳۰۷

 

از کازرون

ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

طبق راپورت متصدی تیپ[فارس]، لیله ۱۷ جاری در عمارت بلدیه با حضور والی و رؤسای دوایر، نمایشی بوده، تاج، آوازه‌خوان اصفهانی، ضمن ارکستر، اشعار انقلاب[=انقلابی] خوانده؛ جواباً دستور داده شده به نظمیه قدغنِ اکید نمایند در این موارد کاملاً تحقیق و مراقبت کامل به عمل آورند. استحضاراً معروض گردید. ۷/۱۱/۲۰ نمره ۲۳۷۰ - سرتیپ [محمد] شاه‌بختی


خواندن اشعار انقلابی ممنوع!