سنگربندی خیابان‌ها توسط مردم در 21 و 22 بهمن 57


سنگربندی خیابان‌ها توسط مردم در 21 و 22 بهمن 57
کسانی که دو روز تاریخی 21 و 22 بهمن 1357 را در زندگی خود تجربه کردند، حس و حال مردم ایران در این دو روز را بهتر از دیگران درک می کنند. روز 21 بهمن 1357 اکثر شهرهای ایران بویژه تهران در آتش و دود بود. مردم به سوی مراکز امنیتی و نظامی هجوم می بردند تا آخرین مراکز سرکوب ستم شاهی را تسخیر کنند و با کمک ارتشی های بریده از شاه و مبارزان دوره انقلاب ، بر این مراکز مسلط شوند. سرانجام پس از بیش از نیم قرن مبارزه و جان فشانی و تقدیم صدها شهید ، در بعدازظهر 22 بهمن ، شکوفه آزادی به گُل نشست . مردم ایران پس از سالهای سیاه حکومت پهلوی ، نخستین بار طعم شیرین استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی را با همه وجود حس کردند.