اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب


اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب
دانشجویان و دانش آموزان ضمن تظاهرات و راهپیمائی علیه رژیم پهلوی در داخل دانشگاه تهران، فریضه نماز جماعت را نیز پاس می‌داشتند