اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب


اقامه نمازجماعت توسط دانشجویان در روزهای انقلاب
دانشجویان و دانش آموزان ضمن تظاهرات و راهپیمائی علیه رژیم پهلوی در داخل دانشگاه تهران، فریضه نماز جماعت را نیز پاس می‌داشتند


شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران