رضاخان در کنار سفیر شوروی در تهران


بوریس زاخاروویچ شومیاتسکی( متولد 16 نوامبر 1886 - 29 ژوئیه 1938) در سالهای 1302 تا 1304 ه.ش نماینده تام الاختیار شوروی در ایران بود .او در این عکس در کنار رضاخان سردار سپه نشسته است. همزمان با فعل و انفعالات قدرت یافتن سردار سپه و تضعیف جایگاه احمدشاه،در سالهای 1300 ، لنین با اعزام شومیاتسکی به تهران سعی داشت مانع از چرخش قدرت به نفع انگلستان در ایران شود.

شومیاتسکی در جریان تصفیه استالینی در 8 ژانویه سال 1938 بازداشت شد. او به همکاری با خرابکاران در صنعت فیلم متهم شد. در 28 ژوئن 1938 اعدام شد.


رضاخان در کنار سفیر شوروی در تهران