امان از شرارت انگلیسی ها !


1468 بازدید

 امان از شرارت انگلیسی ها !
محرمانه

نمره 601

29 بهمن

مقام منیع وزارت داخله ، حکومت سردشت راپرت می دهد مطابق اطلاعاتیکه از نواحی حدودی بین النهرین می رسد گویا کلنل لورین انگلیسی اخیراً به کردستان آمده و در نتیجه تحریکات او در ایل پشتدری اختلاف تولید گردیده و در زد و خورد چهار نفر از خوانین کوچک آنها با یک نفر رعیت کشته شده است . محض اطلاع عرض شد . ایالت آذربایجان

نمره 978

12 اسفند 1308

وزارت جلیله جنگ

سواد راپرت محرمانه ایالت آذربایجان راجع به مسافرت کلنل لورنس انگلیسی در کردستان و ایجاد اختلاف مابین ایل پشت دری برای استحضار آنوزارتخانه جلیله لفاً ارسال می شود.

9503-13/12/8