صدور اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم

سندی برای نشان دادن ریشه های تفکر مستبدانه رضاخان


درساعت یک بامداد سوم اسفند 1299، دو هزار و پانصد تن قزاق به فرماندهی رضاخان که از قزوین حرکت کرده بودند، از دروازه‌های قزوین و حضرت عبد‌العظیم‌ به تهران وارد شده و بدون هیچ درگیری خاصی شهر تهران را تصرف و دولت سپهدار  را سرنگون کردند. قزاق‌ها مراکز مهم و استراتژیک شهر را تصرف کرده کنترل سازمان‌های دولتی را به دست گرفته و با احمد شاه وارد مذاکره شدند. رضاخان که با طراحی و پشتیبانی انگلیسی ها که این کودتا را سازمان دهی کرده بودند در نخستین اعلامیه خود تحت عنوان «حکم می کنم » از همان ابتدا تلاش کرد چهره مستبد خود را نشان دهد. گرچه عده ای بیهوده تلاش می کنند این اعلامیه را به عنوان ضرورت نظم و نسق دادن به امور کشور توجیه کنند اما در واقع بسیاری از صاحب نظران تاریخ معاصر ایران صدور این دستورالعمل را سنگ بنای حکومت دیکتاتوری رضا خان می دانند. 


صدور اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم