مردم کنار پیکر شهدای انقلاب اسلامی در آرامگاه بهشت زهرای تهران


 در ماه های آخر حکومت استبدای و سرکوبگر شاه تعداد شهداء تظاهرکنندگان در تهران روز به روز افزایش پیدا می کرد. در این روزهای سرنوشت ساز بهشت زهرای تهران به مرکز تجمع تظاهر کنندگانی تبدیل شده بود که به منظور شرکت در مراسم تشیع و بخاک سپاری و اعلام همبستگی با خانواده شهداء با همه سختگیری های رژیم شاه به قطعه 17 این آرامگاه می رفتند.


مردم کنار پیکر شهدای انقلاب اسلامی در آرامگاه بهشت زهرای تهران