میدان بهارستان
هفت قاب از مسجد سپهسالار

هفت قاب از مسجد سپهسالار

مدرسه و مسجد سپهسالار، از بناهای معروف دوره قاجاریه تهران است. میرزاحسین خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین شاه بانی این بنا بود و در حالی که هنوز ساخت Hن تمام نشده بود درگشذت. پس از او برادرش میرزا حسن همت کرد و کار برادر را ادامه داد و ساخت مدرسه و مسجد سپهسالار را به اتمام رساند. از ان به بعد، این مسجد و گنبد و مناره‌اش که ترکیبی از معماری مساجد ایرانی و ترکیه‌ای است، به یکی از نمادهای شهر تهران، آن...

ادامه مطلب