هفت قاب از مسجد سپهسالار


مدرسه و مسجد سپهسالار، از بناهای معروف دوره قاجاریه تهران است. میرزاحسین خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین شاه بانی این بنا بود و در حالی که هنوز ساخت Hن تمام نشده بود درگشذت. پس از او برادرش میرزا حسن همت کرد و کار برادر را ادامه داد و ساخت مدرسه و مسجد سپهسالار را به اتمام رساند. از ان به بعد، این مسجد و گنبد و مناره‌اش که ترکیبی از معماری مساجد ایرانی و ترکیه‌ای است، به یکی از نمادهای شهر تهران، آن هم کنار میدان بهارستان که مجلس شورای ملی آنجا است تبدیل شد. این بنا پس از انقلاب، مدرسه عالی شهیدمطهری نامیده شد.
 هفت تصویر زیر از مسجد سپهسالار در اواخر دوران قاجار و ابتدای حاکمیت پهلوی گرفته شده است.


هفت قاب از مسجد سپهسالار