قاچاق میراث فرهنگی
 کارنامه رابینو، نایبکنسول انگلیس در رشت

کارنامه رابینو، نایبکنسول انگلیس در رشت

1. این مقاله به اقتضای موضوع که بررسی زندگی و کارنامه لویی رابینو است به تبارشناسی و مطالعه خاندان رابینو می‌پردازد که دانستن آن‌ها در شناخت موضوع اهمیت دارد. هاسینت لویی رابینو دی بورگوماله[2] معروف به لویی رابینو به یک خانواده یهودی تعلق داشت که ریشه آن به ایتالیا باز می‌گردد. اجداد او در منطقه کورتمیلیا[3] از توابع ناحیه پیمونته[4] در این کشور زندگی می‌کردند. افراد این...

ادامه مطلب