پهلوی ها
تاریخِ سلّاخی‌شده در دوره رضاشاه

نگاهی به تاریخ‌نویسی در دوره پهلوی اول؛

تاریخِ سلّاخی‌شده در دوره رضاشاه

یکی از ویژگی‌های سلطنت رضاشاه تاریخ‌زدایی سیستماتیک بود؛ به این معنا که برای ایجاد مشروعیت، تاریخ به‌صورت سیستماتیک دستکاری و تحریف شد. نسل اول روشنفکران پس از مشروطیت با روی کار آمدن رضاشاه و به فرمان وی برای بازتعریف هویت ملی تلاش‌های عمده‌ای در حوزه تاریخ انجام دادند و به علت تأثیرپذیری از اندیشه ناسیونالیسم و نیز مسائل و معضلات داخلی عمد‌ه‌ای چون نفوذ استعمار، سلطه استبداد و...

ادامه مطلب