اعزام دانشجو
اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده

اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده

گزارش سفر هیئت وزارت رفاه اجتماعی به آلمان در بهمن 1353 برای جذب متخصص ایرانی داوطلب خدمت در داخل کشور

ادامه مطلب