اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده


724 بازدید
اعزام دانشجو

گزارش سفر هیئت وزارت رفاه اجتماعی به آلمان در بهمن 1353 برای جذب متخصص ایرانی داوطلب خدمت در داخل کشور


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده