جزایر سه گانه خلیج فارس
موضع‌گیری شاه در مورد بحرین و جزایر سه گانه

اظهارات متناقض محمدرضا پهلوی در مورد حفظ تمامیت ارضی ایران

موضع‌گیری شاه در مورد بحرین و جزایر سه گانه

روزنامه اطلاعات؛ ۱ اسفند ۱۳۴۹

ادامه مطلب

اختلاف‌افکنی (!)

سیاست انگلیس در خلیج فارس

اختلاف‌افکنی (!)

جزایر سه گانه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده و حاکمیت ایران بر آن ها همانند دیگر جزایر ایرانی ریشه در گذشته بسیار دور دارد. با روی کار آمدن قاجاریه، این حکومت در اعمال قدرت و حاکمیت بر کرانه ها و جزایر خلیج فارس از خود ضعف و سستی نشان داد و انگلیس که مترصد چنین فرصتی برای پررنگ تر کردن حضور خود در منطقه بود، برای تحکیم حضور خود در خلیج فارس جزایر سه گانه...

ادامه مطلب