حزب پان‌ایرانیست
حزب «پان‌ایرانیست»؛ از آغاز تا فرجام؛

حزب «پان‌ایرانیست»؛ از آغاز تا فرجام؛

حد یقف فعالیت‌های پان‌ایرانیست‌ها

 در 21 بهمن 1322، حزب پان‌ایرانیست، که شعار «فلات ایران به زیر یک پرچم» را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بود، تأسیس شد، اما دو واقعه مهم در تاریخ ایران معاصر به نوعی حد یقف فعالیت‌های ناسیونالیستی آن شد در اواخر سال 1322ش و در شرایطی که ایران با پیامدهای ناشی از کناره‌گیری رضاشاه، آزادشدن یکباره نیروهای سیاسی و اجتماعی سرکوب‌شده در دوران پهلوی و شرایط اشغال کشور درگیر بود،...

ادامه مطلب