رئیس دفتر مخصوص شاه
 نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

متن سند: نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر انتصاب آقای داریوش همایون بعضویت هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی بانضمام یک برگ خلاصه پیشینه خدمت و یک قطعه عکس و یک برگ فرمان انتصاب ایشان به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است فهرست عرض ضمیمه را بشرفعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برسانند تا چنانچه ذات...

ادامه مطلب

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

بازخوانی گزارش های گردآوری شده از سوی سفارت آمریکا در تهران

نصرت الله معینیان در اسناد وزارت خارجه آمریکا

کارگزاران محمدرضا پهلوی در ایران

:  در کتاب هشتم ازمجموعه اسناد لانه جاسوسی که به همت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در بهار 1386منتشر شده است، مجموعه ای از اسناد وزارت خارجه آمریکا ( 12 سند ) که توسط سفارت آن کشور در تهران پیرامون شخصیت و رفتار نصرت الله معینیان تنظیم و در صفحات 665 تا 675 درج گردیده، مورد توجه واقع شده است.با توجه به اینکه در هر سند به بخشی از رفتار و عملکرد نامبرده شده است و از شفافیت کافی برخوردار می...

ادامه مطلب

نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

عبرت های زندگی

نصرت‌الله معینیان،رئیس دفتر مخصوص شاه

وابسته‌ای پیوسته به استعمارگران غربی

نصرت‌اللّه‌ معینیان فرزند محمود[1] در سال 1300 ش در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1318 پس از آن که سیکل اول متوسطه هنرستان راه‌آهن را طى کرد در بخش «حرکت» راه‌آهن اصفهان استخدام شد[2] و در ضمن اشتغال به تحصیل ادامه داد و پس از دو سال با اخذ دیپلم همان هنرستان و با حقوق بیشتر در قسمت «حرکت» به کار ادامه داد تا این که پس از دعوت به تهران در سال 1324 به ریاست کارگزینى قسمت «حرکت» رسید و در سال...

ادامه مطلب