آرتور پوپ
تلاش آمریکا برای خروج آثارعتیقه از ایران

تلاش آمریکا برای خروج آثارعتیقه از ایران

سند اول : خروج آثار عتیقه ایران ، بوسیله آمریکایی ها سند‌ اول مربوط به گزارش دو صفحه ای از اقدام های "آرتوراپهام پوپ" تبعه آمریکا است. بر اساس متن این گزارش او قصد داشته بعضی از آثار عتیقه را از مرز کرمانشاه به آمریکا ارسال کند.جالب آنکه خواستار معافیت گمرکی بـرای خـروج این اشیاء‌ است‌! متن سند به شرح ذیل است: وزارت‌ مالیه‌ سواد:مـرقومه‌ وزارت خـارجه‌-نمره 21151 مورخه 17 دیماه 1304‌ وزارت‌/اداره که...

ادامه مطلب