تلاش آمریکا برای خروج آثارعتیقه از ایران


629 بازدید
آرتور پوپ

تلاش آمریکا برای خروج آثارعتیقه از ایران
سند اول : خروج آثار عتیقه ایران ، بوسیله آمریکایی ها

سند‌ اول مربوط به گزارش دو صفحه ای از اقدام های "آرتوراپهام پوپ" تبعه آمریکا است. بر اساس متن این گزارش او قصد داشته بعضی از آثار عتیقه را از مرز کرمانشاه به آمریکا ارسال کند.جالب آنکه خواستار معافیت گمرکی بـرای خـروج این اشیاء‌ است‌!

متن سند به شرح ذیل است:

وزارت‌ مالیه‌

سواد:مـرقومه‌ وزارت خـارجه‌-نمره 21151 مورخه 17 دیماه 1304‌ وزارت‌/اداره که اصل‌ آن به نمره-ثبت شده

فوری است

وزارت جلیله‌ مـالیه‌

دکـتر پپ‌[پوپ‌]آمریکائی مباشر موزه صنعتی شیکاگو‌ موقعی که در طهران‌ توقف‌ داشت‌ مقداری اشیاء عـتیقه خـریده‌ و بـه‌ کرمانشاهان فرستاد که از آنجا به آمریکا حمل شود و از وزارت‌ امور خارجه توقع‌ نمود‌ که چـون اشـیاء مزبوره برای‌ موزه‌ صنعتی‌ شیکاگو ابتیاع شده‌ و مصرف‌‌ صنایع قدیمه ایران و مورد‌ اسـتفاده‌های‌ تـاریخی خـواهد بود به این جهت از طرف دولت امر بمعافیت اشیاء مزبوره از حقوق‌ گمرکی‌ صادر شود و وزارت امور خارجه نـیز‌ مـراتب‌ را بوزارت‌‌ جلیله‌ معارف‌ اشعار از وزارتخانه مشارالیها جواب رسید که بدوا بـاید مـیزان حـقوق دولتی که‌ باشیاء مزبوره تعلق می‌گیرد و تحقیقا‌ معین‌ وبعد اقدامی که متعرض است بعمل‌ آیـد‌ بـرای‌ تـعیین‌‌ این‌ موضوع دکترجردن‌ نماینده‌ دکتر پپ‌ [پوپ‌] مخارج ایاب‌وذهاب مقوم رسمی وزرات‌ مـعارف را بـکرمانشاهان تأدیه و مقوم مزبور صورتی از اشیاء مزبور‌ تهیه‌ وحقوق‌ دولتی آن را بمبلغ یکهزار وسیصد وسی‌ هفت‌ تومان‌ و چـهار‌ قـِران‌ تعیّن‌ نموده است.

چون اشیاء مزبوره برای موزه خریداری شده و در آنجا هـم مـورد استفاده علمی و تاریخی و نافع برای شناسائی صـنایع ایـران اسـت باین جهه مراتب را زحمت‌افزا‌ می‌شود تا در صـورتی کـه‌ میسر باشد توجه مخصوص در مساعدت با مشار الیه مبذول فرمایند.نظر باینکه اشـیاء مـزبوره در کرمانشاهان بلاتکلیف مانده است مـتمنی اسـت هرتصمیمی در ایـن‌ مـوضوع‌ اتـخاذ می‌فرمایند فورا اطلاع بدهند که در جـواب سـفارت آمریکا اشعار گردد(مفتاح)

محل مهر وزارت خارجه

سند‌ دوم موافقت هیئت وزرا با‌ این‌ معافیت‌ گمرکی است!

متن سند به شرح ذیل است :

آقای وزیرمعارف ملاحظه نمایند‌.

ریاست‌وزراء

نـمره‌ 12357‌

بتاریخ 3 برج بهمن ئیـل 1304

ضـمیمه........

هیئت وزرا در جلسه 26 دیماه 1304 بر طـبق پیـشنهاد وزارت مالیه نمره(42691)تصویب‌ نمودند که‌ مقداری‌ اشیاء عتیقه که دکتر پپ‌[پوپ‌]مباشر‌ موزه‌ صـنعتی شـیکاگو در ایران‌ خریداری نموده و از طریق کـرمانشاه بـه آمریکا حـمل خواهد شد از تـأدیه حـقوق دولتی و گمرکی‌ معاف بـاشد.

دادگـر فروغی.....

فاطمی........

سند دوم نشان دهنده بی توجهی هیات وزراء ایران به حفظ میراث فرهنگی ایران در داخل کشور است تاحدی که برای خروج این اشیاء حتی مجوز برای معافیت گمرکی هم صادر می کنند.

درباره سرقت میراث فرهنگی و اشیاء عتیقه ایران‌ توسط پوپ در شماره سوم فصلنامه مطالعات تاریخی مطلبی با عنوان«چـهره‌ دوم‌»چـاپ‌ شده است برای دیدن این مقاله به نشانی زیر مراجعه کنید:https://ir-psri.com/show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=2471&SP=Farsi