ایدئولوژی سیاسی
بررسی تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیرات آن بر امنیت ملی

بررسی تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیرات آن بر امنیت ملی

مقاله حاضر به بررسی اهمیت و نقش تاریخ‌نگاری در مقوله امنیت و امنیت ملی در ایران می‌پردازد. در این نوشتار ابتدا به نقش تاریخ‌نگاری درتکوین ایدئولوژی و هویت سیاسی توجه شده است و رابطه تاریخ و امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با رویکردی انتقادی به تاریخ‌نگاری پس از انقلاب که به این موضوع کم‌توجه بوده پرداخته است. در نهایت نیز با به «نظریه ایران‌شهر» از آن به...

ادامه مطلب