تجربه جمعی
کارگاه آموزش روش پژوهش در تاریخ شفاهی بخش دوم و پایانی

کارگاه آموزش روش پژوهش در تاریخ شفاهی بخش دوم و پایانی

تاریخ شفاهی؛ تبدیل تجربه فردی به تجربه جمعی  بخش نخست گزارش کارگاه روش پژوهش در تاریخ شفاهی درباره «تاریخ شفاهی؛ منبع گردآوری اطلاعات تاریخی از طریق مصاحبه» بود. گزارش بخش دوم و پایانی این کارگاه، در ادامه می‌آید. سهیلا صفری، سخنران کارگاه بود. او گفت: موضوع دیگر فرضیه است. کسانی می‌خواهند جنبه اثبات‌گرایی موضوعی را کم جلوه دهند که می‌توان گفت علوم انسانی از آن به عنوان مدعا...

ادامه مطلب