ژنرال های ارتش
گزارش ساواک در باره جلسات قماربازی وزراء و ژنرال های رژیم پهلوی

گزارش ساواک در باره جلسات قماربازی وزراء و ژنرال های رژیم پهلوی

در اجرای امر ، جلال آهنچیان احضار و پس‌ از‌ مذاکراتی که با وی شد و تذکراتی که به وی داده‌ شد قبول نمود کلیه اطلاعات خود را درباره جلسات قماری که برخی از وزراء و مقامات مسئول‌ در آنها شـرکت دارنـد‌ در‌ اختیار‌ گذارده و در آینده نیز مستمرا‌ در‌ این‌ زمینه همکاری لازم را بعمل‌ آورد. نامبرده اظهار می نماید حدود سه سال قبل وی در منزل خود یک جلسه میهمانی عادی‌ ترتیب‌‌...

ادامه مطلب