گزارش ساواک در باره جلسات قماربازی وزراء و ژنرال های رژیم پهلوی


گزارش اسنادی از ساواک
3334 بازدید
رژیم پهلوی قماربازی وزیران ژنرال های ارتش

گزارش ساواک در باره جلسات قماربازی وزراء و ژنرال های رژیم پهلوی

در اجرای امر ، جلال آهنچیان احضار و پس‌ از‌ مذاکراتی که با وی شد و تذکراتی که به وی داده‌ شد قبول نمود کلیه اطلاعات خود را درباره جلسات قماری که برخی از وزراء و مقامات مسئول‌ در آنها شـرکت دارنـد‌ در‌ اختیار‌ گذارده و در آینده نیز مستمرا‌ در‌ این‌ زمینه همکاری لازم را بعمل‌ آورد.

نامبرده اظهار می نماید حدود سه سال قبل وی در منزل خود یک جلسه میهمانی عادی‌ ترتیب‌‌ داده‌ که در آن عده زیادی از شخصیتهای نـظامی‌ و سـیاسی‌ از جـمله ارتشبد اویسی-سپهبد مبصر -سـپهبد خـسروانی-سـپهبد شفقت-گلسرخی وزیر منابع طبیعی-زاهدی وزیر کشور-علی‌ ایزدی‌ رئیس‌ دفتر‌ والاحضرت اشرف پهلوی-سرهنگ معصومی معاون وزارت کشاورزی- هادی امـیر ابـراهیمی-فـریدون سودآور-علی عبده-تقی علوی‌کیا و عده دیگری از شـخصیتها شـرکت داشتند.

در این میهمانی تعدادی از‌ میهمانان‌ به‌ بازی قمار سرگرم شدند و بعدها همین جلسه پایه و اساس تشکیل جلسات‌ قمار‌ شـد و هـر هـفته سه‌شنبه این جلسات تشکیل گردید.البته تعدادی‌ از افراد نیز در جـلسات سه‌شنبه‌ها‌ شرکت‌ می نمودند‌ ولی در جلسات جدی قمار شرکت‌ نمی‌جستند.

این جلسات هرهفته منزل یکی‌ از‌ افراد‌ بود ولی غالبا یا درمـنزل خـود مـن(آهنچیان)یا سپهبد پرویز خسروانی یا‌ علی‌ ایزدی‌ بود.

چون جـلسات سـه‌شنبه که ظاهرا جنبه میهمانی داشت، خانمها نیز شرکت داشتند‌ جلسات‌‌ دیگری نیز بوجود آمد که فـقط مـردها شـرکت داشتند و بطوریکه در این اواخر‌ تقریبا‌ هفته‌ای‌ دو بار این جلسات تشکیل می شد و تـقریبا کـلیه جـلسات در منزل سپهبد خسروانی است‌.

مشار‌الیه اضافه می نماید در یکسال اخیر که میزان بردوباخت بـازی بـیشتر شـده است‌ افرادی‌ که‌‌ در بازی شرکت می کنند عبارتند از سپهبد پرویز خسروانی-ناصر گلسرخی وزیر مـنابع طـبیعی- جلال‌ آهنچیان‌-حسن زاهدی وزیر کشور-منوچهر پرتو وزیر دادگستری-هدایت ذوالفقاری‌ آجـودان‌ کـشوری‌ اعـلیحضرت‌ همایون شاهنشاه آریامهر-حدادزاده تاجربازار-حسین‌ وهاب‌زاده بازرگان-علی ایزدی رئیس دفتر والاحـضرت اشـرف‌ پهلوی‌-قلی‌ معصومی معاون‌ وزارت کشاورزی و در بعضی از جلسات اسکندراریه-علی رضائی‌ و القانیان‌ نـیز شـرکت‌ کـرده‌اند.

درباره میزان بردوباختها جلال آهنچیان اظهار می دارد بتدریج میزان بردوباخت افزایش پیدا کرده‌ است‌ بـنحوی کـه در بعضی از جلسات ممکن است 200-300 یا 600‌ هزار‌ تومان برد و باخت شود.اشخاص غـالبا 50‌ هـزار‌ تـومان‌ اول را نقدا می پردازند ولی بقیه با‌ چک‌ 50 هزارتومانی پرداخت می شود ولی توافق شده هرماه یکی از چکها بـانک‌ بـرده‌ شـود و گاهی قبل از اینکه‌‌ چک‌ ببانک برده‌ شود‌ ممکن‌ است در اثر برنده شـدن صـاحب‌ آن‌ عینا مسترد گردد.

 

جلسات گاهی تا 3 الی 4 ساعت بعد از نیمه‌شب بطول‌ می‌انجامد‌ و البته اشخاصی که بـا وزراء و مـقامات‌ مسئول شرکت‌کننده در این‌ جلسات‌ احتیاجات و یا مراجعاتی دارند بدیهی‌‌ است‌ که در هـمین جـلسات با آنها مطرح می کنند. جلال آهنچیان کـه در واقـع‌ یـکی‌ از افراد ثابت این جلسات‌ است‌ و درباره‌ هـمه افـراد اطلاعات‌‌ کافی‌ دارد در مورد بردوباخت‌ هریک‌ از افراد چنین توضیح می دهد:

سپهبد پرویز خسروانی-خـسروانی اوایـل در بازی مهارتی نداشت‌ ولی‌ بـتدریج مـهارت پیدا کـرده اسـت مـعهذا‌ در‌ بازیها غالبا‌ بازنده‌ است‌.خسروانی ظـرف یـکی دو‌ سال اخیر تقریبا سه‌ میلیون تومان باخته است البته میزان باخت سـپهبد خـسروانی بمراتب بیش‌ از‌ این مبلغ بوده اسـت‌ ولی خسروانی‌ در‌ بعضی‌ از‌ بازیها‌ در خـاتمه بـازی‌ باخت‌ خود رانمی‌پردازد. مثلا دریـک جـلسه‌ خسروانی 560 هزار تومان به ناصر گلسرخی و حسن زاهدی‌ باخت‌ ولی‌ در خاتمه بازی چـکها را پاره کـرد‌ و وجه‌ آن‌ را‌ نپرداخت‌ و بعضا‌ در ایـن قـبیل مـواقع رنجشها و ناراحتی هایی بـین‌ شـرکت‌کنندگان پدید می آید ولی بعد بـا وسـاطیت سایرین حل می شود.

آهنچیان می افزاید چون با خسروانی دوستی چندین ساله دارد وجوهی‌ را که در بـازی از او مـی برد بوی برمی گرداند ولی خسروانی وجوهی را که از آهـنچیان مـی برد بوی مـسترد نـمی دارد.

 

مـشار الیه اضافه می کند چـون در بازی برای صاحب‌منزل مبلغی‌ بعنوان‌ کانیات برداشت می شود (مخارج پذیرائی و غیره)در یکسال اخیرغالب جـلسات بـمنزل سپهبد پرویز خسروانی انتقال‌ یافته اسـت و بـهانه ظـاهری قـضیه ایـن است که هـمسر خـسروانی که با شوهرش‌ اختلافاتی‌ دارد مایل‌ نیست شوهرش در خانه دیگران ببازی بپردازد و این وجوه در هریک از جلسات بـتفاوت بـین 10 تـا 15 هزار تومان می شود‌ و شاید‌ از این بابت خـسروانی طـی‌ یـکسال‌ گـذشته مـتجاوز از یـک میلیون‌ تومان عایدی داشته است و این امر میزان باخت ویرا از حدود 4 میلیون تومان بحدود 3 میلیون‌ تومان کاهش داده است‌.

ناصر‌ گلسرخی وزیرمنابع طبیعی‌ در بازیها گـاهی برنده و گاهی بازنده‌ است.ولی در مجموع برنده است و شاید ظرف یکسال اخیر حدود یک میلیون تومان برنده‌ باشد.ناصر گلسرخی شخصا به آهنچیان گفته است‌ چنانچه‌ دو فقره باختی را که در جلسات‌ مـتشکله در شـمال با شرکت پرتو وزیر دادگستری و شیبانی استاندار مازندران نموده نداشت‌ میزان برد وی متجاوز از یک میلیون و هفتصد هزار تومان‌ می شد‌ ولی باختهای‌ مذکور برد او را به‌ یک میلیون تومان کاهش داده است.

آهـنچیان مـی افزاید گلسرخی چندی پیش به‌ وی گفته است چون ممکن بود در مورد بازیهای من‌ گزارشی‌ بشرف عرض‌ مبارک‌ ملوکانه برسد شخصا مراتب را بشرف عرض ملوکانه رسانده و عـرض‌ کـردم من درساعات فراغت برای سـرگرمی بـقمار‌‌می پردازم‌ وبا اقبال اعلیحضرت همانطور که در کارهای دیگر نیزموفق بوده‌ام درقمار نیزموفقم‌ وبرنده هستم. شاهنشاه فرموده‌اند این یک امرخصوصی است ومـانعی نـدارد.

 

زمین خواری از پول قمار

آهنچیان در مورد سایر‌ اقـدامات و ثـروت ناصرگلسرخی اضافه می کند گلسرخی در شمال در منطقه نشتارود مقادیر‌ زیادی اراضی ساحلی دارد‌ که‌ ظاهرا در گذشته قبل از انتصاب بمقام‌ وزارت خریده و خود گلسرخی هفته پیش گفته است اراضی او را در شمال 18 میلیون تومان‌ مـی خرند ولی فـعلا قصد فروش ندارد.گلسرخی در‌ چالوس و لاهیجان نیز دو قطعه زمین جنگلی‌ که از لحاظ مناظر طبیعی وضع ممتازی دارد ظاهرا از محلی ها یکی را به مبلغ 13 هزار تومان و دیگری را به مبلغ 40 هزار‌ تومان‌ اخیرا خـریداری کـرده و تصرف نـموده است و از لحاظ قانونی‌ و ثبتی این اراضی چه وضعی دارد من خبری ندارم.

آهنچیان اضافه می کند در مورد اراضی سـاحلی غازیان متعلق به خانواده دریابیگی که‌ میزان‌ آن‌ حدود یک میلیون و 400 هـزارمـتر اسـت و بهای آن حدود 40 الی 50 میلیون تومان میشود و از صورت ملی بغیر ملی درآمده و شایعاتی در این‌باره انتشار یافته شخصا‌ از‌ ناصر گـلسرخی ‌ ‌سـئوال‌ کرده است.

گلسرخی بوی اظهار نموده این اراضی را که متعلق بخانواده دریابیگی مـأمورین مـنابع‌ طـبیعی ملی اعلام کرده بودند از دفتر مخصوص شاهنشاهی به وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ ابلاغ شد که‌ ایـن اراضی‌ غیر‌ ملی‌ اعلام شود ولی من جواب دادم که مصلحت نیست ولی بعدا اعلیحضرت‌ هـمایون شاهنشاه آریامهر شخصا بـمن امـر فرمودند که این‌ اراضی‌ غیر‌ ملی اعلام شود که در اجرای امر اقدام‌ شده‌ است.

(توضیح-این اراضی را جلال سادات تهرانی بقرار متری 15 ریال از خانواده دریابیگی‌ خریده و سپس این اراضی‌ غیر‌ مـلی‌ اعلام شده و بهای آن متری بین 300 الی 400 ریال‌ است که‌ سادات تهرانی سرگرم تقسیم آن است و شایع است که سادات تهرانی گفته برای انجام این‌ معامله‌ 5 میلیون‌ تومان‌ رشوه پرداخته است).

 

در باره منوچهر پرتو وزیـر دادگـستری-آهنچیان اظهار می دارد پرتو‌ در‌ جلسات متشکله در منزل‌ خسروانی شرکت می نماید ولی میزان بردوباخت او چندان قابل توجه نیست و از‌ 10‌ هزار‌ تومان‌ تجاوز نمی کند ولی گویا در جلسات دیگری که پرتو با گلسرخی‌-علی‌ ایزدی‌-حـیدرعـلی ارفع‌ و حسن زاهدی دارند و همچنین در جلساتی که با مهدی شیبانی و گلسرخی‌ دارند‌ برد و باختهای‌ وی شاید زیاد باشد.

حسن زاهدی وزیر کشور-وزیر کشور در بازی غالبا برنده‌ است‌ ولی دو سه ماه قـبل در یـک‌ جلسه 200 هزار تومان باخت و بعد‌ از‌ آن‌ مدتی است در جلسات بازی منزل خسروانی شرکت‌ نمیکند و اگر هم شرکت میکند بردوباخت‌ چندانی‌ ندارد.

در باره علی ایزدی  آهنچیان می گوید  ایزدی در جلسات ما شرکت داشـت ولی چـون غـالبا‌ پس‌ از‌ آنکه 30 یا 40 هزار تـومان بـرنده مـی شد بازی را ترک می کرد تصمیم گرفته شد‌ دیگر‌ از او دعوت نشود ولی‌ همانطوریکه گفته شد با گلسرخی-ارفع-حسن‌ زاهدی‌ و پرتو‌ جلسات دیـگری دارنـد.

همچنین هدایت ذو الفقاری آجودان کشوری اعلیحضرت همایون شـاهنشاه‌‌ آریـامهر‌ در‌ جلسات ما غالبا برنده است و شاید ظرف یکسال اخیر حدود 2 میلیون و پانصد‌ هزار‌ تومان برده باشد و از خود من(آهـنچیان)در حـال حـاضر 700 یا 800 هزار تومان چک‌ دارد‌.

حدادزاده تاجر بازارغالبا در بـازی بازنده است و ظرف یکسال اخیر‌ حدود‌ 2 میلیون تومان باخته است.

حسین وهاب‌زاده بازرگان‌ گاهی در جلسات مـا شـرکت مـی کند و تاکنون‌‌ حدود‌ یک میلیون و 400 هزار تومان باخته است.

اسکندراریه نیز چند‌ جلسه‌ در بازی شرکت داشته و در‌ یک‌ جلسه ناصر‌ گلسرخی‌ و حسن‌ زاهدی مبلغ 700 هزار تومان از‌ اسـکندر‌ اریـه بـردند.

قلی معصومی معاون وزارت کشاورزی-مشار الیه نیز در بازیها‌ برنده‌ است و تاکنون حـدود 700 هـزار تـومان‌ برد داشته است.

خلیلی‌ مدیرکل‌ مالی وزارت منابع طبیعی چند‌ جلسه در بازی شرکت کـرده و در یـک‌ جـلسه 27 هزار تومان به سپهبد‌ خسروانی‌ باخته که فقط 7 هزار تومان‌ آنرا‌ پرداخته‌ است.

 

جـلال آهـنچیان‌ همچنین‌ افزود در بعضی از‌ جلسات‌ که صورت میهمانی دارد ارتشبد اویسی- امیر متقی و برخی دیـگربـبازی تـخته می پردازند و بزرگترین‌ رقم‌ باخت ارتشبد اویسی در تخته 2 هزار‌ تومان‌ بوده است‌. در‌ یک‌ جلسه کـه روز سـیزده‌ فروردین در کرج تشکیل گردید هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و روحانی وزیر آب و برق نیز شـرکت‌ داشـتند‌ و در ایـن جلسه میزان بردوباخت حدود‌ 15‌ هزار‌ تومان‌ بود‌ و می افزاید جلسات قمار‌ دیگری‌ نیز با شرکت اسـکندراریـه-حسین وهاب‌زاده-قاسم‌ طاهباز-اسکندر ارجمند و هراتی تشکیل میشود که منم‌ در‌ آنـ‌ شـرکت نـمی کنم ولی میزان برد و باخت در‌ هریک‌ از‌ اینجلسات‌ بین‌ یکتا‌ دو میلیون تومان است.

آهنچیان اضافه می کند خود وی در بـازی گـاهی بـرنده و گاهی بازنده است ولی در مجموع می تواند بگوید که برنده است. مشار الیه مـی گوید‌ در چـند جلسه که در مازندران با شرکت ناصر گلسرخی-حسن زاهدی و مهدی شیبانی تشکیل بوده او نیز شرکت و در یـک جـلسه 220 هزار تومان باخته است.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی