شهید همت ، جاوید الاثر متوسلیان
مناسک حج ، مدینه منوره ، شهید همت و جاوید الاثر متوسلیان

مناسک حج ، مدینه منوره ، شهید همت و جاوید الاثر متوسلیان

شهید محمد ابراهیم همت در کنار جاوید الاثر احمد متوسلیان در کنار یکدیگر بعد از انجام مناسک حج در مدینه منوره اواخر مهر ماه 1360

ادامه مطلب