مناسک حج ، مدینه منوره ، شهید همت و جاوید الاثر متوسلیان


مناسک حج ، مدینه منوره ، شهید همت و جاوید الاثر متوسلیان
شهید محمد ابراهیم همت در کنار جاوید الاثر احمد متوسلیان در کنار یکدیگر بعد از انجام مناسک حج در مدینه منوره اواخر مهر ماه 1360