اسرای جنگ
26 مرداد سالروز رها شدن از بند اسارت صدامیان و دربند کشیدن نَفسِ سرکش

26 مرداد سالروز رها شدن از بند اسارت صدامیان و دربند کشیدن نَفسِ سرکش

شاید گفتن از دوران اسارت و شرایط حاکم در آن بسیار سخت باشد دورانی که سراسر ایثار، گذشت؛ اخلاص؛ مقاومت، معنویت، صبر و توکل بوده است لذا وقتی قرار است از آزادگان سخن به میان آید زبان در بیان وصف آن بزرگ مردان مرد عاجز و ناتوان است سرو سیرتانی که بر حقانیت آرمان های امام و انقلاب در دوران اسارت پای فشردند و حاضر نشدند از غرور مقدسشان دست بردارند آنانی که سال های دشوار و طاقت فرسای اسارت و سال های دور از...

ادامه مطلب