حکومت نظامی
گزارش ساواک درباره برقراری حکومت نظامی درتهران در 15 خرداد 42

گزارش ساواک درباره برقراری حکومت نظامی درتهران در 15 خرداد 42

شاه و دولت علم ارزیابی دقیق از میزان نارضایتی عمومی مردم نسبت به سیاست هایی که تحت عنوان انقلاب سفید از بهمن 1341 اعمال کرده بودند نداشتند. آنها تصور می کردند تظاهرات  مردم و اعتراض روحانیان و در راس آنها امام خمینی بدلیل آنچه که تحریکات خارجی و تفکرات ارتجاعی می خواندند ، انجام می شود. اما در عمل دیدند که سرکوب مردم و کشتار سازمان یافته آنها تنها توانست 15 سال  آتش خشم مردم را  زیر...

ادامه مطلب

عبور خودروهای نظامی در میدان امام حسین تهران (فوزیه سابق)

عبور خودروهای نظامی در میدان امام حسین تهران (فوزیه سابق)

در دوران حکومت نظامی تهران که از صبح هفدهم شهریور تا بهمن ماه 1357 ادامه داشت مراکز عمده آمد و شد مردم تحت کنترل ارتش و گارد جاویدان و سایر نیروهای نظامی و انتظامی قرارداشت . این عکس مربوط به بهمن ماه 1357 حضور نیروهای نظامی وابسته به شاه را در ضلع جنوبی میدان امام حسین فعلی که در ان زمان میدان شهناز نامیده می شد، نشان می دهد

ادامه مطلب