گزارش ساواک درباره برقراری حکومت نظامی درتهران در 15 خرداد 42


شاه و دولت علم ارزیابی دقیق از میزان نارضایتی عمومی مردم نسبت به سیاست هایی که تحت عنوان انقلاب سفید از بهمن 1341 اعمال کرده بودند نداشتند. آنها تصور می کردند تظاهرات  مردم و اعتراض روحانیان و در راس آنها امام خمینی بدلیل آنچه که تحریکات خارجی و تفکرات ارتجاعی می خواندند ، انجام می شود. اما در عمل دیدند که سرکوب مردم و کشتار سازمان یافته آنها تنها توانست 15 سال  آتش خشم مردم را  زیر خاکستر نگه دارد و در فاصله آبان ماه سال 56 تا بهمن  57 درعرض کمتراز 18 ماه طومار نظام وابسته و استبدادی شاه درهم  پیچیده شد. 


گزارش ساواک درباره برقراری حکومت نظامی درتهران در 15 خرداد 42