برگزاری مجلس ترحیم از طرف آیت الله گلپایگانی به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی


4506 بازدید

برگزاری مجلس ترحیم از طرف آیت الله گلپایگانی  به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی
تعطیل حوزه علمیه و بازار قم بمناسبت فوت مصطفى خمینى پسر روح‏اله خمینى و دادن شعار بنفع خمینى و پخش اعلامیه در مجلس ترحیم در شهر قم

تاریخ 10/8/56

روز 30/7/36 مصطفى خمینى پسر ارشد روح‏اله خمینى بعلت سکته قلبى در عراق فوت شده است. بهمین علت کلاسهاى درس حوزه علمیه قم بمدت دو روز و بازار این شهر نیز روز جارى تعطیل گردیده است.

بعد از ظهر روز 1/8/36 از طرف آیت‏اله گلپایگانى بمناسبت فوت یاد شده مجلس ترحیمى با حضور آیات‏اله گلپایگانى، شریعتمدارى و نجفى مرعشى و شرکت قریب شش هزار نفر از طبقات مختلف و طلاب علوم دینى و روحانیون شهر قم در مسجد اعظم برگزار گردیده است.

در این مجلس تعداد معدودى از طلاب در بین جمعیت مبادرت به دادن شعار «درود بر خمینى» نموده‏اند که این جریان موجب بر هم زدن نظم مجلس گردیده و حاضرین در مجلس با سرعت مسجد را ترک کرده‏اند.

در هنگام خارج شدن جمعیت از مسجد اعلامیه‏هاى مضره‏اى به امضاء «روحانیون مبارز قم» و «کنفدراسیون دانشجویان ایران» در محوطه مسجد ریخته شده است.

آیات مذکور و مدرسین و روحانیونى که در مجلس حاضر بودند از اقدام آن تعداد از طلاب علوم دینى که مبادرت به دادن شعار و پخش اعلامیه کرده‏اند، اظهار ناراحتى نموده‏اند. در این مجلس اعلام شده صبح روز 2/8/36 مجلس ترحیم دیگرى از طرف آیت‏اله گلپایگانى و بعد از ظهر از جانب آیت‏اله شریعتمدارى در مسجد اعظم شهر قم برگزار خواهد شد و مجلسى نیز از طرف آیت‏اله نجفى مرعشى در حسینیه نجفى شهر قم منعقد میگردد.

ارزیابى خبر :

خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده :

1ـ مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

2ـ با شهربانى کشور شاهنشاهى مذاکره شده تا با تقویت نیروهاى انتظامى شهربانى قم از بروز تشنجات احتمالى جلوگیرى نمایند و چون در شهرهاى دیگر نیز ممکن است باین مناسبت مجالس برگزار شود دستور مراقبت داده شد.

از طبقه‏بندى سرى خارج و به خیلى محرمانه تبدیل شده 9292 بایگانى شود. غلامرضا 10/8/36