اقامه عزا با هزینه دربار توسط شعبان بی مخ


شماره 73
تاریخ : 41/08/08

تیمسار سرتیپ علوی کیا قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
حسب الامر مبارک ملوکانه مقرر است طبق معول سال های قبل مبلغ سی هزار ریال برای برگذاری مراسم روضه خوانی ایام عاشورا که توسط آقای شعبان جعفری در تکیه دباغ خانه انجام می گیرد در وجه مشارالیه پرداخت گردد. در اجرای امر مطاع همایون خواهشمند است دستور فرمائید در پرداخت وجه مزبور بنامبرده اقدام نمایند.
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی  - سلیمان بهبودی
اقای نشاط طبق معمول سالیانه در لیست منظور کنید

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اقامه عزا با هزینه دربار توسط شعبان بی مخ