تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران


تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران
گزارش ساواک از تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران؛ 2 آبان 1357