تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران


گزارش ساواک از تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران؛ 2 آبان 1357
 


تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران