سخنرانی رضاخان درمجلس موسسان


سخنرانی رضاخان درمجلس موسسان
رضاخان سردار سپه در حال سخنرانی در مراسم افتتاحیه مجلس مؤسسان در 1304 با حضور مقامات کشوری و لشکری واقشار مختلف مردم