جواز استفاده از وجوهات شرعی از جانب امام خمینی برای کمک به خانواده آیت الله شهید سعیدی


 جواز استفاده از وجوهات شرعی از جانب امام خمینی برای کمک به خانواده آیت الله شهید سعیدی