گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی


لَیل 25 جدی 1302
نتیجه اجتماع مسجد سلطانی
شب گذشته خالصی[زاده] به منبر رفته، قسمت عمده مذاکرات راجع به عقیده داروین در باب طبیعت و قسمت دویم بر ردّ اظهارات داروین از روی حکمت خواجه نصیر[الدین] طوسی، در آخر هم شرحی از بیکارگی ایرانی‌ها اظهار[داشت] و چنین وانمود کرد که ایرانی‌ها از گرسنگی می‌میرند، و امتیاز نفت شمال به امریکائی‌ها داده شده است. سپس راجع به فساد اخلاق زن‌ها و مردهای تهران اظهار[کرد] و شرحی از عدم معارف بیان نمود.
متینگ: نبوده
نمایش: نبوده
 


گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی