گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی


گزارش مأمور امنیه از مسجد سلطانی
لَیل 25 جدی 1302

نتیجه اجتماع مسجد سلطانی

شب گذشته خالصی[زاده] به منبر رفته، قسمت عمده مذاکرات راجع به عقیده داروین در باب طبیعت و قسمت دویم بر ردّ اظهارات داروین از روی حکمت خواجه نصیر[الدین] طوسی، در آخر هم شرحی از بیکارگی ایرانی‌ها اظهار[داشت] و چنین وانمود کرد که ایرانی‌ها از گرسنگی می‌میرند، و امتیاز نفت شمال به امریکائی‌ها داده شده است. سپس راجع به فساد اخلاق زن‌ها و مردهای تهران اظهار[کرد] و شرحی از عدم معارف بیان نمود.

متینگ: نبوده

نمایش: نبوده