بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران


6191 بازدید

بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران