بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران


3986 بازدید

بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران