04 مهر 1396

بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران


بازدید محمدرضا پهلوی و انورسادات از مانور نظامی ارتش ایران