اعلامیه سید ضیاء‌الدین طباطبایی راجع به الغاء قرارداد 1919


اعلامیه سید ضیاء‌الدین طباطبایی راجع به الغاء قرارداد 1919
پس از آنکه سید ضیاء قرارداد 1919 را لغو کرد، به نورمن(وزیرمختار انگلیس) پیشنهاد نمود مستشاران مالی و افسران نظامی انگلیسی را برای تجدید سازمان و کنترل مالیه و قشون استخدام کند. وی عنوان کرد هدفش از واگذاری دو تشکیلات مهم مالیه و قشون به انگلیسی‌ها، این است که خاک به چشمان بلشویک‌ها و ناراضیان داخلی پاشانده شود. سید ضیاء به نورمن اطلاع داد اجرای این سیاست، بیشتر امتیازات و منافعی را که بریتانیا انتظار دارد از یک قرارداد غیرعملی [1919]کسب کند، نصیب این کشور خواهد نمود.(روزشمار تاریخ معاصر ایران؛ ج1؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص 13)