پرونده ولخرجی های دربار پهلوی


سـندهای پیش رو مربوط  به پرونده  دربار شاهنشاهی است که تحت شماره 153840 بایگانی و نگهداری می‌شد‌. صدها سند در این پرونـده موجود است‌ که بیشتر آنها مربوط می‌شود به‌ دستورات واحدهای گوناگون دربار‌ جـهت‌ حواله پول به‌ کشورهای مـختلف اروپایـی در قبال خریدهای ریز و درشت شخصی(از قایق تفریحی گرفته‌ تا عطر و لوازم آرایش) که نمونه هایی از آن در اینجا منتشر می شود .

متن سند شماره یک 

اداره حسابداری اختصاصی

شماره‌:14579‌/2016 تاریخ:30/2/1353 پیوست.....

اداره پیمانها و اعتبارات خارجی وزارت دربار شاهنشاهی

بنا بدستور جناب آقی بهبهانیان مقرر است مبلغ 40/2364 فرانک فرانسه از بابت لوازمـ‌ کـاخ نیاوران‌ بآدرس‌ زیر

 ready-made et 40 ruejacob 38 Paris France 75006

حواله شود خواهشمند است دستور فرمائید پروانه ارزی مربوطه را تهیه و باین اداره ارسال‌ دارند.

مدیرکل مالی.ثریا

متن سند شماره 2 

اداره حسابداری اختصاصی‌

شماره‌:ح 3072‌/5112

تاریخ:...

پیوست:...

اداره پیـمانها و اعـتبارات خارجی دربار شاهنشاهی

چون باید مبلغ 50/22654 فرانک سوئیس بابت بهای اقلام اضافی و هزینه‌ سفر‌ و حق‌ الزحمه‌های نصب و هزینه بسته‌بندی دستگاه آشپزخانه سرکار علیه‌ بانو‌ فریده دیبا بنشانی‌ زیر .

Svhmid Kuhlmolelfalrik , AC,9320 Arbon Gegr 1888.

حـواله شـود خـواهشمند است دستور فرمائید پروانه ارزیـ‌ آنـرا‌ تـهیه‌ و ارسال دارند.

مدیرکل مالی.ثریا

متن سند شماره 3 

23/209

27/4/53

جناب آقای اسفندیاری

سفیر شاهنشاه آریامهر-برن

مبلغ پانزده هزار فـرانک سـوئیس بـرای پرداخت‌ به‌ دندان‌پزشک‌ مخصوص علیاحضرت‌ شهبانوی ایران حـواله گـردید.

خواهشمند است دستور فرمائید وجه‌ نامبرده‌ پرداخت و رسید مأخوذه را ارسال دارند.

رئیس اداره پیمانها و اعتبارات خارجی دربار شاهنشاهی


پرونده ولخرجی های دربار پهلوی سند شماره یک
سند شماره 2


سند شماره 3
سند شماره 3