ده قاب منتشرنشده از دادگاه خسرو گلسرخی


خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده مارکسیست در سال ۵١ همراه با یازده نفر دیگر به اتهام توطئه برای گروگان گیری خانواده سلطنتی پهلوی دستگیر شد.

‌زمستان ۵٢ دو جلسه دادگاه این گروه برگزار و از تلویزیون پخش شد. دفاعیات حماسی گلسرخی در دادگاه و اظهار ارادتش به امیرالمومنین(ع) و امام حسین (ع) باعث شد آن دادگاه و حتی آن گروه به گروه گلسرخی معروف شود. سخنانی که گرچه التقاطی بود، اما  در فضای استبدادزده‌ی آن روزها، محبوب شد.

‌نهایتاً دادگاه تجدید نظر حکم به اعدام پنج نفر یعنی خسرو گلسرخی، کرامت دانشیان،طیفور  بطحائی، محسن سماکار و رضا علامه زاده داد، اما ٢٩ بهمن ۵٢ تنها گلسرخی و دانشیان اعدام شدند، چرا که سه نفر دیگر از شاه طلب بخشش کرده و عفو شدند. گلسرخی نیز مثل سایر اعدام‌شدگان زمان شاه، در قطعه‌ی ٣٣بهشت زهرای تهران دفن شد.


ده قاب منتشرنشده از دادگاه خسرو گلسرخی